Інтелектуальна власність

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45; аудиторні години — 16; в т.ч. лекції — 8 год., практичні заняття — 8 год.; кількість кредитів ЄКТС — 1,5
Лектори: 
асист. Шибанова А.М.
Результати навчання: 
Знання сутності інтелектуальної власності, інституційно-правового поля функціонування інтелектуальної власності, основних нормативно-правові актів, що регулюють захист прав на об’єкти інтелектуальної власності, питання набуття та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності та основи економіки інтелектуальної власності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Економіка,
  • менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Поняття і зміст інтелектуальної власності як результату інтелектуальної діяльності. Система правової охорони інтелектуальної власності. Патентно-ліцензійна політика та патентні дослідження у процесі створення інтелектуальної власності. Поняття та організаційно-економічний механізм управління інтелектуальною власністю.
Рекомендована література: 
  1. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності. — К.: Либідь, 2002.
  2. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність. Навч. пос. — К.: Знання, 2008. — 412с.
  3. Цыбулев П. Н. Введение в интелектуальную собственность. — К.: УкрІНТЕЛ, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота
  • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська