Інтелектуальна власність

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 45 год., (1,5 кредит ЕCTS), лекції — 8 год., практичні заняття — 8 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шналь Т. М.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців кола знань та вмінь для самостійного вирішення професійних завдань у сфері регулювання правовідносин, пов’язаних з інтелектуальною власністю, а саме сукупністю правовідносин щодо регулювання прав інтелектуальної власності, майнових та особистих немайнових прав авторів ОІВ та власників прав ОІВ, підстави їх виникнення та здійснення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Вивчення основних понять системи правової охорони інтелектуальної власності; складових міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; складових системи інтелектуальної власності в Україні; інтелектуальної власність в нормах загального законодавства України; об’єктів права інтелектуальної власності; суб’єкти права інтелектуальної власності; алгоритм правової охорони об’єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків); алгоритму правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань); алгоритм правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності (топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, комерційних таємниць); алгоритму правової охорони об’єктів промислової власності в іноземних державах; алгоритму правової охорони об’єктів авторського права (творів літератури та місництва); права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності; вартість права на об’єкти інтелектуальної власності; фактів порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності; процедури захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.
Рекомендована література: 
  1. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. — К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2005. — 112 с.
  2. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук. — практ. вид.: у 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького.
  3. Т. 1. Право інтелектуальної власності. — К.: Видавничий дім «ІнЮре», 1999. — 500 с.
  4. Т. 2. Авторське право і суміжні права. — К.: Видавничий дім «ІнЮре», 1999. — 460 с.
  5. Т. З. Промислова власність. — К.: Видавничий дім «ІнЮре», 1999. — 656 с.
  6. Т. 4. Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. — К.: Видавничий дім «ІнЮре», 1999. — 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 100 балів (практичні заняття — 60 балів, контрольна робота — 40 балів).
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська