Інтелектуальна власність

Код модуля: 
ХТНГ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 14; в т.ч. лекції — 7 год., практичні заняття — 7 год; кількість кредитів ЄКТС — 2.
Лектори: 
доц. Баб’як Л.В.
Результати навчання: 
  • ознайомлення з основними інституціями інтелектуальної власності — авторським правом та промисловою власністю, об’єктами та суб’єктами інтелектуальної власності, основами охорони та захисту інтелектуальної власності, класифікацією науково-технічної інформації, законодавчою базою України та міжнародними конвенціями і постановами у сфері інтелектуальної власності.
  • оволодіння методами і способами проведення патентних досліджень та оформленням патентної документації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • фізика,
  • хімія основи наукових досліджень.
Зміст навчального модуля: 
Загальні поняття інтелектуальної власності. Система інтелектуальної власності. Державна система управління інтелектуальною власністю. Законодавчі акти України з питань інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні з авторським правом права. Промислова власність. Мета і принципи правової охорони інтелектуальної власності. Правовий захист інтелектуальної власності. Система контролю за дотриманням законодавства у сфері прав інтелектуальної в Україні. Міжнародна правова основа для захисту прав інтелектуальної власності Інтелектуальна власність в епоху «Internet».
Рекомендована література: 
  1. Інтелектуальна власність. / Укладачі: Бабяк Л.В. Шищак О.В.; — Львів: В-во НУ «ЛП», 2006.
  2. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч.посіб. — К.: ІВЦ «В-во «Політехніка» 2005.
  3. Полторак А., Лернер П. Основы интелектуальной собственности.: Пер.с англ. — М.: Изд.«Вильямс», 2004.
  4. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т./ Заг. ред. О.Д.Святоцького. — К.: Вид. «Ін Юре». 2010.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) — оформлення заявки на патент, реферат, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (60%) — залік.
Мова навчання: 
українська