Інструментальні засоби web-дизайну

Код модуля: 
АСУ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 96 (лекції — 32, лаб. роб. — 48, практ. заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Демида Богдан Адамович
Результати навчання: 
знати:
 • концептуальні положення Всесвітньої павутини;
 • основні етапи та стратегію планування і реалізації Web вузла;
 • об’єкти Web сторінки;
 • елементи текстової розмітки у Web;
 • мову розмітки у Web — HTML;
 • протокол HTTP;
 • каскадні листи стилів CSS;
 • технології DHTML;
 • модель об’єктів DOM та мову скріптів JavaScript;
вміти:
 • використовувати засоби HTML для кодування і форматування текстової інформації у Web;
 • застосувати основні знання про графічні, анімаційні та інших елементи у Web проектах
 • використовувати отримані знання для розробки простих Web проектів включаючи технологію DHTML (CSS та JavaScript).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теорія інформації
Зміст навчального модуля: 
Взаємодія засобів HTTP, HTML, URL у Web. Об’єкти Web-сторінки. Макетування Web-сторінок. Графіка у Web. Каскадні листи стилів — CSS. Об’єктна модель DOM. Ієрархія класів об’єктів у JavaScript. Події та обробка подій у JavaScript.
Рекомендована література: 
 1. Д. Баррет, Д.Ливингстон, М. Браун. JavaScript, Web — профессионалам: пер. С англ. — К.: Издательская группа BHV, 2001. — 240 с.
 2. Стив Бейн, Дэниель Грей. Как сделать красиво в Интернете. — Пер. с англ. — СПб: Символ — Плюс, 1998. — 20 с.: ил
 3. Использование HTML 4: Пер. с англ. — 3-е изд. / Луиза Петерсон, Сью Шарльворс, Джоди Корнелиус и др.: Уч. Пос. — М.: Издательский дом «Вильямс», 1999. — 400 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (60%)
Мова навчання: 
українська, англійська