Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва

Код модуля: 
ТМБ_ХХХХ_С06
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість год. — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні год. — 64 (лекції — 16, лаб. роб. — 16, практ. роб. — 16).
Лектори: 
д. т. н., професор Гурей Ігор Володимирович
Результати навчання: 
  • Пібрати необхідний різальний, допоміжний інструмент для вибраного верстату для забезпечення виготовлення заданої деталі.
  • Методи налагодження різальних інструментів на розмір поза верстатом.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів
  • Металорізальні верстати.
Супутні: Обладнання автоматизованого виробництва.
Зміст навчального модуля: 
Вимоги до інструментів для верстатів з ЧПК. Різальний інструмент для токарних і свердлильно-фрезерно-розточних верстатів. Допоміжний інструмент, вимого до нього. Точність збірного інструменту. Пристрої для налаштування інструменту на розмір. Пристрої автоматичної заміни інструментів на верстатах з ЧПК.
Рекомендована література: 
  1. Бочков В. М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва. Навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2000. — 380 с.
  2. Инструментальное обеспечение автоматизированного производства / В. А. Гречишников, А. Р. Маслов, Ю. М. Соломенцев и др. — М.: Высш. шк., 2001. — 271 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %), виконання та захист лабораторних робіт.
  • Підсумковий контроль (70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська