Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 2

Код модуля: 
ІМ_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4.5); аудиторні години — 64; самостійна робота — 80.
Лектори: 
 • викладач Сидор Андрій Романович,
 • викладач Гошовська Людмила Вікторівна,
 • старший викладач Драпалюк Галина Степанівна,
 • викладач Кушка Беата Густавівна.
Результати навчання: 
 • знати основи граматики: синтаксичні та морфологічні особливості іноземних мов (практичне застосування);
 • засвоїти 1250 лексичних одиниць (з них 250 слів та фраз — активний словник);
 • уміти спілкуватися іноземною мовою в межах визначеної робочою програмою навчальної тематики для курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»;
 • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації;
 • робити записи, виписки, скласти план тексту, письмове повідомлення;
 • розуміти методи анотування та реферування іншомовних джерел;
 • підготувати доповідь-презентацію у професійно-орієнтованій галузі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням), ч. 1
Зміст навчального модуля: 
Лабораторія. Українські імена в світовій науці.
Рекомендована література: 
Англійська мова:
 1. Getting on in English. Ed. by P. Corness and N. Haiduk. — Lviv, 1998.
 2. Getting on in English. За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. — Львів. 2006.
 3. R. Murphy. English Grammar in Use. 1995.
 4. M. Swan. Practical English Usage. — Oxford, 1995.
Німецька мова:
 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnzj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spityner, M. Vesna — Lviv, 1998.
 2. Бориско Н.В. Бизнес-курс немецкого язика. — К., «ЛОГОС», 1998.
 3. Весна М., Пиндик Н., Шуневич Б. Українсько-німецький словник-мінімум довідникового типу. — Львів, 1996.
 4. Becker, Brauner, Eisfeld. Dialog-Beruf. Max Hueber — Verlag, 1997.
Французька мова:
 1. «Parlez-vous Francais?», навчальний посібник з французької мови за редакцією І. Ключковської. — Львів, 2000.
 2. «Sans Frontiers I», methode de Francais, CLE international, p. 1992.
 3. «Sans Frontiers II», methode de Francais, CLE international, p. 1992.
 4. «Sans Frontiers III», methode de Francais, CLE international, p. 1992.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%);
 • Підсумковий контроль (50%, диференційований залік)
Мова навчання: 
англійська, німецька, французька