Іноземна мова (за професіним спрямуванням), частина 1

Код модуля: 
ІМ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин (на семестр) — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32; самостійна робота — 28.
Лектори: 
Викладач Мазур Оксана Петрівна, викладач Джура Марія Зенонівна, викладач Яшин Надія Юріївна, викладач Бойко Лідія Богданівна, викладач Сидорчук Олена Валеріївна, викладач Сидор Андрій Романович, старший викладач Головко Наталія Павлівна, викладач Зінчук Ірина Володимирівна, старший викладач Морська Наталія Павлівна, викладач Цимбрило Світлана Михайлівна, викладач Бурбан Іванна Ігорівна, викладач Стельмах Леся Богданівна, викладач Вдовін Вікторія Вікторівна, старший викладач Драпалюк Галина Степанівна, старший викладач Фітьо Леся Миколаївна, викладач Смеречинська Оксана Всеволодівна, старший викладач Бабкіна Майя Іванівна, викладач Кушка Беата Густавівна.
Результати навчання: 
 • знати основи граматики: синтаксичні та морфологічні особливості іноземних мов (практичне застосування);
 • засвоїти 2500 лексичних одиниць (з них 500 слів та фраз — активний словник);
 • уміти спілкуватися іноземною мовою в межах визначеної робочою програмою навчальної тематики для курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»;
 • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації;
 • робити записи, виписки, скласти план тексту, письмове повідомлення;
 • розуміти методи анотування та реферування іншомовних джерел;
 • підготувати доповідь-презентацію у професійно-орієнтованій галузі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
І семестр: 1. Студентське життя. 2. Професія інженера (Мій інститут. моя спеціальність). Пошук роботи.
Рекомендована література: 
Англійська мова:
 1. Getting on in English. Ed. by P. Corness and N. Haiduk. Lviv, 1998.
 2. Getting on in English. За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. Львів. 2006
 3. R. Murphy. English Grammar in Use. 1995.
 4. M. Swan. Practical English Usage. Oxford, 1995.
Німецька мова:
 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnzj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spityner, M. Vesna. Lviv, 1998.
 2. Бориско Н. В. Бизнес-курс немецкого язика. К., «ЛОГОС», 1998.
 3. Весна М., Пиндик Н., Шуневич Б. Українсько-німецький словник-мінімум довідникового типу. Львів, 1996.
 4. Becker, Brauner, Eisfeld. Dialog-Beruf. Max Hueber — Verlag, 1997.
Французька мова:
 1. «Parlez-vous Francais?», навчальний посібник з французької мови за редакцією І. Ключковської. Львів, 2000.
 2. «Sans Frontiers I», methode de Francais, CLE international, p. 1992.
 3. «Sans Frontiers II», methode de Francais, CLE international, p. 1992.
 4. «Sans Frontiers III», methode de Francais, CLE international, p. 1992.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%);
 • Підсумковий контроль (50%, диференційований залік)
Мова навчання: 
англійська, німецька, французька