Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 1

Код модуля: 
ІМ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (практичних занять — 32).
Лектори: 
 • к. пед. н. Пастирська І. Я.,
 • Сидорчук О. В.,
 • к. пед. н. Цимбрило С. М.,
 • Захарчук М. Є.,
 • Драпалюк Г. С.,
 • к. пед. н. Бабкіна М. І.
Результати навчання: 

Завдання вивчення дисципліни:

Практична мета і завдання навчальної дисципліни полягають у практичному оволодінні студентами різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії: інформаційних засобів, опрацювання фахової літератури, адекватне сприйняття іноземних джерел на міжнародному рівні; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах професійної тематики, переклад з іноземної мови на рідну спеціалізованих матеріалів, вміння підготуватися до участі у міжнародних зустрічах, конференціях, семінарах.
Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей студентів, їх пам’яті (слухової та зорової, оперативної та тривалої), уваги (довільної та мимовільної), логічного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.
Загальноосвітня мета полягає у збагаченні духовного світу особистості, розширенні знань про культуру країни, мова якої вивчається, та рідної країни; про структуру іноземної мови, її систему та особливості.
Виховна мета реалізується у процесі навчання іноземної мови шляхом виховання культури спілкування, прийнятої у сучасному цивілізованому світі, таких рис характеру як доброзичливість, толерантність, колективізм, активність, працьовитість, здатність до прийняття самостійних рішень, робота в команді тощо.
Завдання вивчення дисципліни.
 1. Викладання іноземної мови у відповідності до сучасних вимог.
 2. Оволодіння навичками практичного спілкування у професійному середовищі.
 3. Викладання іноземної мови в контексті національної і світової культури.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
 • знати основи граматики: синтаксичні та морфологічні особливості іноземних мов (практичне застосування).
 • вміти спілкуватися іноземною мовою в межах визначеної робочою програмою навчальної тематики для курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
 • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Кореквізити: Українська мова (за професійним спрямуванням).
Зміст навчального модуля: 
Студентське життя. Національний університет «Львівська політехніка»: історія та перспективи. Опрацювання фахових текстів. Україна. Опрацювання фахових текстів. Країни, мови яких вивчаються. Опрацювання фахових текстів. Подорож до країни, мова якої вивчається.
Рекомендована література: 
 1. Спілкуємося англійською мовою. Част.3: Студентське життя сьогодні / За Ред.. П. Корнеса і Н. Гайдук. — Львів: СП «БаК», 1998. — 76 с.
 2. Getting on in English. За ред. І.Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина, Львів 2006.
 3. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина, Львів — 2009.
 4. Making a New Start. Verkhovtsova O. M. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів економіки та менеджменту. Вінниця, 2001.

Німецька мова:

 1. Kommunikaives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998.
 2. Топ-менеджєр (Top-Manager) М. Весна, Львів, 2009 р. 304 с.
 3. Бориско Н. В. Бизнес-курс немецкого языка. К., «ЛОГОС», 1998.
 4. Весна М. Пиндик Н, Шуневич Б. Українсько-німецький словник-мінімум довідникового типу. Львів, 1996.

Французька мова:

 1. «Parlez-vous Francais?», навчальний посібник з французької мови за редакцією І. Ключковської. Львів, 2000.
 2. «Sans frontiers I», methode de Francais, CLE international, P. 1992.
 3. «Sans frontiers II», methode de Francais, CLE international, P. 1992.
 4. «Sans frontiers III», methode de Francais, CLE international, P. 1992.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50 %): аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, виконання лексичних і граматичних вправ, письмо.
 • Модульний контроль (50 %): контрольна робота.
 • Підсумковий контроль (100 %): залік.
Мова навчання: 
англійська, німецька, французька