Іноземна мова спеціальності

Код модуля: 
ПЛ_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Сьомий
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальни обсяг годин 432, Аудиторних годин 170 (практичних — 170)
Лектори: 
Маліновська Н. П., Фурдас Н.В.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:
 • лексику, яка охоплюється темами, що входять до робочої навчальної програми ;
 • типологію текстів в англійській мові (newspaper/magazine reports and articles, agendas, formal and informal letters, discursive compositions);
 • граматичні форми, які охоплюються темами, що входять до робочої навчальної програми 3-го року навчання.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • застосовувати на практиці активну лексику;
 • застосовувати на практиці граматичні форми, які охоплюються темами, що входять до робочої навчальної програми;
 • ефективно використовувати мову в бізнес комунікативних ситуаціях;
 • читати твори англомовних письменників в оригіналі;
 • читати та перекладати тексти економічного, юридичного та дипломатичного спрямування
 • розуміти на слух автентичну мову, що базується на темах, поданих у робочій навчальній програм
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Українська мова, Країнознавство; Іноземна мова І та ІІ
 • кореквізити:. Теорія і практика перекладу,
Зміст навчального модуля: 
Лексико-грматичні вправи, вправи на розвиток мовлення, читання, аудіювання, укладання та ведення ділової документації англійською мовою, переклад (усний та письмовий)
Рекомендована література: 
 1. Acklam R. with Burgess S. First Certificate Gold. Coursebook. -Longman, 2000. — 168 p.
 2. Burgess S. with Acklam R. First Certificate Gold exam maximiser. -Longman, 2000. — 159 p.
 3. Fuchs M., Bonner M. Focus on grammar..- Longman, 2000. — 432 p.
 4. Prodromou L. Grammar and vocabulary for First Certificate. -Longman, 1999.-319 p.
 5. Swan M., Walter C. How English works. — Oxford University Press, 1997.-358p.
 6. Vince M. First Certificate language practice. -Macimllan Hcineniann, 1998.-310 p.
 7. McCarthy M., O’Dell P. English vocabulary in use. Upper-intermediate. — Cambridge University Press, 2001. — 309 p.
 8. Misztal M. Tests in English thematic vocabulary. — Warszava, 1996. −351 p.
 9. V. Evans. Round-up 5.— Longman, 2005. — 209 p.
 10. V. Evans. Round-up 6.— Longman, 2005. — 268 p.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль: 30% (виконання практичних завдань, індивідуальних завдань, усне опитування;
 • підсумковий контроль: 70% (модульні контрольні роботи, іспит, диференційований залік
Мова навчання: 
англійська