Іноземна мова професійного спілкування

Код модуля: 
ІМ_8002_С03
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 16 (лекцій — 0, практичних занять — 16).
Лектори: 
 • доц. Закаулова Ю.В.,
 • ст. викл. Драпалюк Г.С.,
 • викл. Яремко Г.В.,
 • викл. Сидор А.Р.,
 • викл. Дмитрук В.А.
Результати навчання: 
Навчальний процес з іноземних мов в групах магістрів та спеціалістів, який ґрунтується на використанні результативних методів, на різних формах навчання, що випливають із життєвих потреб, передбачає володіння як розмовною мовою в рамках обраного фаху, так і технікою перекладу науково-технічної літератури.
Курс підготовки магістрів є проміжною ланкою підготовки фахівця до кандидата наук і враховує реальний стан речей, інтереси державного сьогодення та перспективи розвитку української науки, техніки і виробництва.
У результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:
 • Загальну характеристику ділової кореспонденції.
 • Види та структуру ділових листів.
 • Структуру договору за міжнародним зразком.
 • Вимоги щодо ефективного проведення виступів, зборів, переговорів.
 • Терміни, поняття та дефініції, які вживаються у ділових комунікативних стосунках.
 • Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • Брати участь в усному мовленні іноземною мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою.
 • Читати ділову кореспонденцію з метою отримання інформації та передачі її змісту рідною та іноземною мовами.
 • Виконувати різні види робіт з діловими паперами: написати автобіографію, резюме, лист-заяву про працевлаштування, лист-рекомендацію та інші види ділових листів; скласти електронного листа та факсове повідомлення.
 • Практично користуватися мовою у професійній діяльності: підготувати та провести збори, ділові переговори та ін.
Курс «Іноземна мова професійного спілкування» в рамках підготовки магістрів та спеціалістів передбачає засвоєння наступних граматичних тем: порядок слів у простому речення; складне речення; сполучники та відносні займенники, еліптичні речення, безсполучникові підрядні речення; видо-часові форми англійського дієслова; особливості пасивного стану; не особові форми дієслова; умовні речення; атрибутивні комплекси (ланцюги іменників); емфатичні конструкції; багатофункціональні компоненти; комунікативне (актуальне) членування речень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • «Іноземна мова ч.1»,
 • «Іноземна мова ч.2»
Кореквізити:
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
Зміст навчального модуля: 
Моя спеціальність. Опрацювання додаткової технічної літератури. Особливості стилю науково-технічної літератури. Опрацювання додаткової технічної літератури. Терміни, скорочення. Опрацювання додаткової технічної літератури.
Рекомендована література: 
Англійська мова:
 1. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, — Львів, 2009.
 2. Language Reference for Business English. Nick Brieger and Jeremy Comfort. Prentice Hall International, 1992.
 3. English for Economists and Businessmen. За ред. Акад., проф. В.К.Шпака.
 4. David Cotton, Sue Robbins. Business Class. Longman, 1998.
Німецька мова:
 1. A.Hoffgen. Deutsch lernen fur den Beruf. Max Hueber Verlag, 1997.
 2. Dialog Beruf I. Deutsch als Fremdsprache fur die Grundstufe. Verlag fur Deutsch, 1996.
 3. L.Jung. Betriebswirtschaft. Lese-und Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag, 1993.
 4. W.Schmidt, D.Scheiner. Ihr Schreiben vom... . Verlag fur Deutsch, 1996.
Французька мова:
 1. Матвіїшин Г., Ховхун В. Бізнес-курс французької мови. — К.: Логос, 1999.
 2. LE Robert Micro. Dictionnaire de langue francaise. Orthgraphe, grammeire et exemples, difficultes, analogies, synonymes et contraires, phonetique, tableau de conjugaison.
 3. «Dictionnaire etymologique», Larousse, 1990.
 4. Dictionnaire des noms et prenoms de France, Larousse, 1990
.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, виконання лексичних і граматичних вправ, письмо.
 • Модульний контроль (50%): контрольна робота
 • Підсумковий контроль (100%): диференційований залік
Мова навчання: 
англійська, німецька, французька