Іноземна мова професійного спілкування

Код модуля: 
ІМ_8001_С04
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45(кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 32(практичні заняття — 32)
Лектори: 
 • ст. викладач Олексів Г.Д.,
 • ст. викладач Драпалюк Г.С.
 • викладач Сидор А.Р.
Результати навчання: 
знати:
 • загальну характеристику ділової кореспонденції;
 • види та структуру ділових листів;
 • структуру договору за міжнародним зразком;
 • вимоги щодо ефективного проведення виступів, зборів, переговорів; терміни, поняття та дефініції, які вживаються у ділових комунікативних стосунках;
вміти:
 • брати участь в усному мовленні іноземною мовою в обсязі тематики, передбаченої навчальною програмою;
 • читати ділову кореспонденцію з метою отримання інформації та передачі її змісту державною та іноземною мовами;
 • виконувати різні види робіт з діловими паперами: написати автобіографію, резюме, лист-заяву про працевлаштування, лист-рекомендацію та інші види ділових листів;
 • скласти електронного листа та факсове повідомлення;
 • практично користуватися мовою у професійній діяльності: підготувати та провести збори, ділові переговори та ін.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Моя спеціальність. Опрацювання додаткової технічної літератури. Особливості стилю науково-технічної літератури. Опрацювання додаткової технічної літератури. Елементи ділової активності та спілкування. Опрацювання додаткової технічної літератури. Терміни, скорочення. Опрацювання додаткової технічної літератури.
Рекомендована література: 
Англійська мова:
 1. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, — Львів, 2009.
 2. Language Reference for Business English. Nick Brieger and Jeremy Comfort. Prentice Hall International, 1992.
 3. English for Economists and Businessmen. За ред. Акад., проф. В.К.Шпака.
 4. David Cotton, Sue Robbins. Business Class. — Longman, 1998.
Німецька мова:
 1. A.Hoffgen. Deutsch lernen fur den Beruf. Max Hueber Verlag, 1997.
 2. Dialog Beruf I. Deutsch als Fremdsprache fur die Grundstufe. Verlag fur Deutsch, 1996.
 3. L.Jung. Betriebswirtschaft. Lese-und Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag, 1993.
 4. W.Schmidt, D.Scheiner. Ihr Schreiben vom... . Verlag fur Deutsch, 1996.
Французька мова:
 1. Матвіїшин Г., Ховхун В. Бізнес-курс французької мови. К., Логос, 1999.
 2. LE Robert Micro. Dictionnaire de langue francaise. Orthgraphe, grammeire et exemples, difficultes, analogies, synonymes et contraires, phonetique, tableau de conjugaison.
 3. «Dictionnaire etymologique», Larousse, 1990.
 4. «Dictionnaire des noms et prenoms de France», Larousse, 1990.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК):
 • поточний контроль — 50 %;
 • заліковий контроль — 50%
Мова навчання: 
англійська, німецька, французька