Іноземна мова II (німецька)

Код модуля: 
ПЛ_6041_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
заг. к-ть годин 108, аудиторні : 32 (практичні: 32)
Лектори: 
ac. Булишин Оксана Василівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен: знати лексичний та граматичний матеріал, який вивчався впродовж даного семестру, основні семантичні та фонетичні правила і закономірності німецької мови, культуру німецькомовних країн, особливості нового правопису німецької мови; вміти користуватися німецькою на побутовому рівні, застосовувати здобуті практичні навички у професійній діяльності, удосконалювати свої навчальні стратегії, володіти основними комунікативними інтенціями, які відіграють важливу роль в повсякденному спілкуванні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити : фонетика, практика мовлення, практична граматика
  • Кореквізити: практика мовлення
Зміст навчального модуля: 
Люди. Мови. Країни. Розпорядок дня. Екскурсія містом. Музика..
Рекомендована література: 
  1. Hartmut Aufderstrasse, Werner Bönzli, Walter Lohfert. Themen neu 1. Berlin, 1998.
  2. Helga Dieling, Ruth-Brigitte Fridrich. Phonothek. Deutsch als Fremdsprache. Leipzig, 2001.
  3. В. Є. Куленко, Є. Н. Власов. Deutsch. Вінниця, Нова Книга, 2002.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: 70% — практичні заняття, самостійна робота
  • Модульний контроль: 30% — контрольна робота (тестові завдання)
Мова навчання: 
німецька