Іноземна мова, частина 1

Код модуля: 
ІМ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 (практичних занять — 80).
Лектори: 
 • Закаулова Ю. В.,
 • Цубова О. Л.
Результати навчання: 
Мета викладання дисципліни полягає у розвитку та вдосконаленні навиків читання письма мовлення та сприйняття іноземної мови на слух, а також, у поглибленні знань студентів про культуру, традицію та побут жителів англомовних країн. Нова програма практичного курсу з іноземних мов обумовлена зовнішніми факторами, серед яких соціальне замовлення на вміння спілкуватися іноземною мовою на суспільно-актуальні теми. Існує потреба швидкого й ефективного оволодіння іноземною мовою, що викликає до життя нові форми і методи навчання. Важливим і пріоритетним стає комунікативний аспект, акцент на активному спілкуванні іноземною мовою всередині групи підчас заняття. Отже, курс бакалаврату з іноземної мови набуває комунікативного спрямування.
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати систему англійських звуків, інтонації, транскрибування;
 • лексику, яка охоплюється темами, що входять до робочої навчальної програми 1 року навчання;
 • типологію текстів в англійській мові;
 • граматичні форми, які охоплюються темами, що входять до робочої навчальної програми 1 року навчання;
 • вміти застосовувати знання системи англійських звуків, інтонації й транскрибування на практиці;
 • застосовувати на практиці активну лексику;
 • застосовувати на практиці граматичні форми, які охоплюються темами, що входять до робочої навчальної програми 1 року навчання;
 • ефективно використовувати мову в комунікативних ситуаціях;
 • читати твори англомовних письменників в оригіналі;
 • розуміти на слух аутентичну мову, що базується на темах, поданих у робочій навчальній програмі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Кореквізити: Українська мова (за професійним спрямуванням).
Зміст навчального модуля: 
Студентське життя. Людська неповторність: хто ви є насправді.Генетичні відмінності чоловічої та жіночої натури. Співбесіда. Написання електронних повідомлень та заповнення анкет для подання заяви на роботу. Вигадані та невигадані історії. Новини. Написання оповідання та підготовка короткого блоку новин. Контакти й людське спілкування. Непорозуміння. Написання службового повідомлення. Посади. Ведення засідання. Переговори. Складання супровідного листа. Процес прийняття рішень. Переваги та недоліки використання сучасних технологій. Види транспорту. Написання есе й складання рекламного ролика.
Рекомендована література: 
 1. Спілкуємося англійською мовою. Част. 3: Студентське життя сьогодні / За ед.. П. Корнеса і Н. Гайдук. — Львів: СП «БаК», 1998. — 76 с.
 2. ClareA., WilsonJJ. Speakout. Intermediate. Pearson / Longman, 2011. — 175 p.
 3. Fuchs M., Bonner M. Focus on Grammar. — Longman, 2000. — 432 p.
 4. PilbeamA. MarketLeader: WorkingAcrossCultures / Pearson / LongmanEducationLimited, 2010. — 96 p.
 5. ProdromouL. GrammaronVocabul; aryforFirstCertificate, Pearson / Longman, 2005. — 319 p.
 6. VinceM. FirstCertificatelanguagePractice. — MacimllanHcineniann, 1998. — 310 p.
 7. EvansV. RoundUp 6. — Longman, 2005. — 268 p. Yakhontova T. V.
 8. EnglishAcademicWritingforStudentsandResearchers: Навч. Посібник для студентів, аспірантів і науковців. — Вид. 2-ге. — Львів: ПАІС, 2003. — 220 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
П
 • оточний контроль (50 %): аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, виконання лексичних і граматичних вправ, письмо.
 • Модульний контроль (50 %): модульна контрольна робота.
 • Підсумковий контроль (100 %): екзамен.
Мова навчання: 
англійська