Інноваційні технології в екології

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ECTS — 4,0
Лектори: 
ст. викладач Пашук А.В.
Результати навчання: 
Формування системи знань щодо інновацій та механізму управління ними, набуття навичок управління інноваційними процесами на підприємстві, галузі, регіоні, країні для покращення екології, вивчення складових інноваційної діяльності, впливу інновацій на екологію, засад стратегічного управління інноваціями в екології, змісту та ієрархії інноваційних стратегій, загальні принципи та методи їх реалізації, методів визначення технологічного рівня підприємства та механізмів фінансування інновацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Стратегії розвитку
Зміст навчального модуля: 
Інновації та інноваційний процес: основні категорії, принципи та механізми. Інновації та інноваційний процес: основні категорії, принципи та механізми. Причини виникнення та суть екологічних інновацій. Інноваційні технології в Україні. Управління інноваційними процесами. Управління інноваційною діяльністю. Організаційні форми інноваційної діяльності. Інноваційні технології. Державне регулювання і управління інноваційною діяльністю. Державне регулювання і управління інноваційною діяльністю.
Рекомендована література: 
  1. Управління ризиками в інноваційній діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак. — Львів. : Львівська політехніка, 2009. — 176с.
  2. Гліненко Л.К., Смердов А.А. Технологія інженерного проектування: структурний синтез технічних та біотехнічних систем: Навчальний посібник. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. — 204 с.
  3. Чухрай Н. І., Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. — 129 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування, виконання практичних завдань,
  • Контрольна робота за результатами виконання індивідуального завдання (70%) — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська