Інфраструктура геопросторових даних

Код модуля: 
КГМ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 82 год.
Лектори: 
 • професор, д. т. н. Черняга П. Г.,
 • асистент Голубінка Ю. І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати теоретичні основи картографічної науки;
 • бути знайомим з математичною основою карт;
 • вміти визначати і застосовувати (відповідно до призначення, масштабу, форми карт) картографічні проекції;
 • вміти будувати картографічні сітки;
 • мати навички практичної роботи по складанню топографічних і тематичних карт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища геодезія,
 • Лінійна алгебра,
 • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Інфраструктура геопросторових даних, її предмет і методи. Зв’язок з іншими науками. Короткий історичний нарис розвитку картографії. Карта, її властивості; елементи карти. Атласи, глобуси та інші картографічні твори. Класифікація карт, їх види і типи. Принципи класифікації картографічних творів.
Рекомендована література: 
 1. Божок А. П., Осауленко Л.Є., Пастух В. В. Картографія: підручник. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. — 250 с.
 2. Берлянт А. М. Картография. М.: Аспект пресс, 2001. — 322 с.
 3. Берлянт А. М. Картографические методы исследования. М.: МГУ, 2001. — 252 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено іспит. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська