Інформатика (загальний курс )

Код модуля: 
ОМП_6014_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 84, лекції — 32, лаб. роб. — 48.
Лектори: 
  • к. ф.-м. н., доцент Петрович Роман Йосипович (напрями: ПБ, ГТ)
  • к. ф.-м. н., доцент Демків Ігор Іванович (напрям: БД)
Результати навчання: 
Знати правила технічної експлуатації і техніки безпеки при роботі з ПК, будову комп’ютера, види програмного забезпечення, основні команди операційної системи, основи керування ПК з допомогою Windows, побудову електронних таблиць і баз даних, знати основі конструкції мови Паскаль, складати блок-схеми і програми для типових алгоритмів, використовувати пакети прикладних програм на персональних комп’ютерах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
  • Лінійна алгебра,
  • Математичний аналіз.
Зміст навчального модуля: 
Поняття про операційні системи. Поняття про електронні таблиці. Означення алгоритма і його властивості. Програмування у VBA (EXCEL). Робота з базами даних. Програвування у Паскалі. Робота з пакетами прикладних програм.
Рекомендована література: 
  1. І. Демків, П. Каленюк, І. Клюйник, І. Кравець, Р. Петрович. Робота з ПК. Архітектура ПК. Операційні системи WINDOWS і MS DOS. Текстовий редактор WORD 2000. Вступ в INTERNET. Лекції та завдання до лабораторних робіт. — Львів: Каменяр, 2006, — 240 с.
  2. І. Демків, П. Каленюк, І. Клюйник, І. Кравець, Р. Петрович. Основи роботи в середрвищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000. Лекції та завдання до лабораторних робіт. — Львів: Каменяр, 2007, — 262 с.
  3. І. Демків, П. Каленюк, І. Клюйник, І. Кравець, Р. Петрович. Основи прогамування в середовищі турбо-паскаль. Лекції та завдання до лабораторних робіт. — Львів: Каменяр, 2004, — 202 с.
  4. І. Демків, П. Каленюк, І. Клюйник, І. Кравець, Обшта А.Ф., Р. Петрович. Основи прогамування в середовищах Турбо-паскаль і Delphi. Лекції та завдання до лабораторних робіт. — Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2009, — 220 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункові роботи.
  • Підсумковий контроль (80 %, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська