Інформатика та сучасні інформаційні технологіі

Код модуля: 
ОМП_ 6023_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Тумашова Ольга Володимирівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни cтудент повинен знати: Студент повинен вміти:
 • будову, принципи функціонування комп’ютера і види програмного забезпечення;
 • системне програмне забезпечення: операційні системи, оболонки, утиліти;
 • прикладне програмне забезпечення: редактори текстів, електронні таблиці, програми для математичних обчислень, засоби комунікацій;
Студент повинен вміти:
 • користуватися персональним комп’ютером ;
 • виконувати дiї з файлами в середовищi операцiйної системи;
 • використовувати сучасне програмне забезпечення для розв’язування типових iнженерних задач;
 • розв’язувати за допомогою комп’ютера задачi, пов’язанi з майбутньою професiйною дiяльнiстю.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит; шкільний курс «Інформатика»
 • Кореквізити: «Прикладна інформатика ч.1, ч.2», «Міжнародні інформаційні системи і технології», «Комп’ютерне оброблення даних »
Зміст навчального модуля: 
 • Архітектура ПК і її основні xарактеристики.
 • Поняття про операційні системи. OC MS Windows.
 • Робота з текстовими редакторами. MS Word.
 • Робота з табличними процесорами.MS Excel.
Рекомендована література: 
 1. Л. М. Дибкова Інформатика та комп’ютерна техніка. Київ, Академвидав, 2002, 318 с.
 2. Коссак О., Юрчак . I. Текстовий процессор Word 2000.- Львiв: СП «БаК», 2001, 150 с.
 3. І. Демків, П. Каленюк, І. Клюйник, І. Кравець, Р. Петрович. Основи роботи в середовищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000. Лекції та завдання до лабораторних робіт. — Львів: Каменяр, 2003, — 154 с.
 4. Я. М. Глинський Практикум з інформатики: Навч.посіб.- Львів: Деол, СПД Глинський, 2005.- 296с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %, залік): тестування.
Мова навчання: 
українська