Інформатика та обчислювальна техніка, частина 2

Код модуля: 
ТРР_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС — 6), аудиторні години — 96 (лекції — 48, лаб. роб — 48, практ заняття — 0)
Лектори: 
ст. викладач Нестор Наталя Ігорівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студенти повинні знати:
 • задачі і методи програмування та етапи створення програмної продукції з допомогою мовами С та C++.
 • сучасні операційні системи та прикладні програми
 • основи мікроЕОМ та програмування для них
уміти:
 • користуватися засобами сучасних операційних систем та прикладних програм розробити алгоритм розв'язання задачі на ЕОМ;
 • створити програму, що реалізує заданий чи розроблений алгоритм;
 • вибрати програмне забезпечення, необхідне для розв'язання поставленої йому задачі;
 • розв'язати задачу на ЕОМ, користуючись власною програмою або існуючими прикладними програмами і системами;
 • самостійно освоювати незнайомі прикладні програми, системи програмування та системи автоматизованого проектування в радіотехніці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Інформатика (шкільний курс);.
 • кореквізити: Вища математика, Інформатика та обчислювальна техніка, частина 1
Зміст навчального модуля: 
Основи програмування мовами С та C++. Сучасні операційні системи та прикладні програмию Універсальна система для інженерних розрахунків MathCAD. ППП Microsoft Office. Комп'ютерні мережі. Основи мікроЕОМ та програмування для них.
Рекомендована література: 
 1. Шпак З.Я. Програмування мовою С. — Львів, 2006. −432 с
 2. Берлинер Э.М., Глазырина И.Б., Глазырин Б.Э. Microsoft Office 2003 — М.: ООО ≪Бином-Пресс≫, 2004 г. — 576 с.: ил..
 3. Я.М. Глинський Практикум з інформатики: Навч. посіб. — 9-те вид. — Львів, 2006. — 296 с.
 4. Фаронов В. В. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс — СПб.:Питер, 2006. — 459 с. ил.
 5. Меженный, Олег Анисимович Windows ХР. Самоучитель. — М.Издательский дом «Вильяме», 2003. −304 с. ил.
 6. Костромин В. А.Самоучитель Linux для пользователя. — СПб.: БХВ-Петербург,2003. — 672 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • підсумковий контроль (70%, екзамени, тестування)