Інформатика та обчислювальна техніка, частина 1

Код модуля: 
ТРР_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 90 (лекції — 48, лаб. роб — 32, практ заняття — 0)
Лектори: 
ст. викладач Нестор Наталя Ігорівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студенти повинні знати: знати:
 • принципи роботи і структуру ЕОМ та основних пристроїв, що входять до її складу;
 • структуру, принципи побудови і призначення різних типів програмного забезпечення;
 • основні поняття теорії алгоритмів, базові структури даних та обчислювального процесу, окремі алгоритми розв'язування задач на ЕОМ та критерії їх вибору;
 • задачі і методи програмування та етапи створення програмної продукції (зокрема, з допомогою системи програмування Turbo Pascal).
уміти:
 • користуватися засобами сучасної обчислювальної техніки;
 • розробити алгоритм розв'язання задачі на ЕОМ;
 • створити програму, що реалізує заданий чи розроблений алгоритм
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Інформатика (шкільний курс);.
 • кореквізити: Вища математика
Зміст навчального модуля: 
Структура та принципи роботи комп'ютера, Інформаційно-логічні основи роботи комп'ютерів, Принципи роботи пристроїв комп'ютера, Основи програмування та розробки алгоритмів (Turbo Pascal).
Рекомендована література: 
 1. О.А.Меженный. Турбо Паскаль: учитесь программировать. -М., 2001. — 448 с.
 2. В.Семотюк. Програмування у середовищі Турбо Паскаль. — Львів, 2000. — 248 с.
 3. Турбо Паскаль 7.0. — К., 1999. — 446 с.
 4. Фаронов В. В. Turbo Pascal — СПб.:БХВ-Петербург, 2004. — 1056 с. ил.
 5. В.Э.Фигурнов. IBM PC для пользователя. — М., 1996.
 6. К.Стинсон. Эффективная работа в Windows 95. — СПб., 1996.
 7. Фаронов В. В. Турбо паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. —М.: «Нолидж», 1997.-616 с., ил
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • підсумковий контроль (70%, екзамени, тестування)
Мова навчання: 
українська