Інформатика інфокомунікаційних систем, частина 2

Код модуля: 
ЕП_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 32, лаб. роб. — 32, практ. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Сушинський Орест Євгенович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати компілятор мови програмування Сі;
  • уміти застосовувати набуті знання програмування для створення програм
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Інформатика інфокомунікаційних систем
  • кореквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем
Зміст навчального модуля: 
Апаратна частина комп’ютера і його програмне забезпечення, операційні системи, функції і оператори мови програмування Сі.
Рекомендована література: 
  1. Гладун М.Р., Фечан А.В.Основи програмування. Конспект лекцій. — Львів. 2006 — 70 с.
  2. Інформатика та комп’ютерна техніка Навчальний посібник / За заг. ред. М.В. Макарової — Університетська книга, 2008. — 642 с.
  3. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря. — Київ: Академія, 2001. — 696 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська