Інформатика і системологія

Код модуля: 
ОМП_6022_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 2,5) аудиторні години — 52 лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Демків Ігор Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • користуватися персональним комп’ютером і працювати в мережі;
  • виконувати дії з файлами в середовищі операційної системи;
  • використовувати сучасне програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач;
  • складати блок-схеми алгоритмів і програми мовою VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS;
  • розв'язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
лінійна алгебра, математичний аналіз
Зміст навчального модуля: 
Поняття про операційні системи. Поняття про електронні таблиці. Означення алгоритму і його властивості. Загальна характеристика мови VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA). Чисельне інтегрування та диференціювання.
Рекомендована література: 
  1. І. Демків, П. Каленюк, І. Клюйник, І. Кравець, Р. Петрович. РОБОТА З ПК. Архітектура ПК. Операційні системи WINDOWS і MS DOS. Текстовий редактор WORD 2000. Вступ в INTERNET. Лекції та завдання до лабораторних робіт. — Львів: Каменяр, 2006, — 240 с.
  2. І. Демків, П. Каленюк, І. Клюйник, І. Кравець, Р. Петрович. Основи роботи в середрвищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000. Лекції та завдання до лабораторних робіт. — Львів: Каменяр, 2007, — 262 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота
  • Підсумковий контроль (80 %, іспит): модулі.
Мова навчання: 
українська