Інформатика і програмування, частина 2

Код модуля: 
КГМ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 80 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 48 год. Самостійна робота — 118 год.
Лектори: 
 • асистент Фоца Р. С.,
 • асистент Голубінка Ю. І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати будову, принципи функціонування комп’ютера та види програмного забезпечення, структуру і пакети прикладних програм, основи теорії алгоритмів та синтаксис і семантику мови програмування Pascal;
 • вміти користуватися персональним комп’ютером і працювати в мережі, виконувати дії з файлами в середовищі операційної системи, складати алгоритми та програми мовою Pascal, дотримуючись вимог структурного програмування, розв’язувати задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю, із використанням сучасних комп’ютерних технологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математичний аналіз,
 • Лінійна алгебра,
 • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Метод простої ітерації та Зейделя. Метод найменших квадратів для розв’язування недовизначених та перевизначених систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Підпрограми: функції та процедури. Записи. Оператор над записами. Файлові типи. Текстові файли. Типізовані файли. Нетипізовані файли. Стандартні функції та процедури для роботи з файлами. Структуровані типи рядкові та множинні. Модульна організація програм. Динамічний розподіл пам’яті та робота з масивами в режимі динамічної пам’яті.
Рекомендована література: 
 1. Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Рascal і Delphi. Навч. посіб. — Львів, 2000-2008.
 2. Сердюченко В. Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Рascal. Навч. посібник для техн. вузів — Х., 1995.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська