Інформатика і програмування, частина 1

Код модуля: 
КГМ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 80 год.
Лектори: 
 • асистент Фоца Р. С.,
 • асистент Голубінка Ю. І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати будову, принципи функціонування комп’ютера та види програмного забезпечення, структуру і пакети прикладних програм, основи теорії алгоритмів та синтаксис і семантику мови програмування Pascal;
 • вміти користуватися персональним комп’ютером і працювати в мережі, виконувати дії з файлами в середовищі операційної системи, складати алгоритми та програми мовою Pascal, дотримуючись вимог структурного програмування, розв’язувати задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю, із використанням сучасних комп’ютерних технологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Математичний аналіз,
 • Лінійна алгебра,
 • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Інформатика, інформація та інформаційні процеси. Історія обчислювальної техніки. Логічна та структурна схема комп’ютера. Одиниці вимірювання інформації. Поняття алгоритму. Призначення операційних систем та їх основні можливості. Основні поняття мови програмування Pascal. Система типів мови програмування Pascal. Стандартні функції мови програмування Pascal та основні операції над скалярними типами. Оператор присвоєння та безумовного переходу. Умовний оператор та оператори циклу з параметром. Оператори циклу з передумовою та післяумовою. Оператор варіанту. Поняття масиву даних, дії над елементами масиву, опис типів масивів і оголошення змінних типу масиву. Створення та вивід масивів. Використання масивів. Наближені методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
Рекомендована література: 
 1. Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Рascal і Delphi. Навч. посіб. — Львів, 2000-2008.
 2. Сердюченко В. Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Рascal. Навч. посібник для техн. вузів. — Х., 1995.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська