Інформатика

Код модуля: 
ОМП_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 234 (кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 80 (лекції — 32, практ.зан. — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.ф.-м.н., Філь Богдан Миколайович
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни cтудент повинен знати:
 • будову, принципи функціонування комп'ютера і види програмного забезпечення;
 • етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера;
 • основи теорії алгоритмів та синтаксис і семантику мови програмування Паскаль.
Студент повинен вміти:
 • складати графічні схеми алгоритмів і програми мовою Паскаль;
 • розв'язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Вища математика
Зміст навчального модуля: 
 • Будова комп’ютера. Файлова система на диску Операційні системи Windows..
 • Поняття алгоритму. Основні поняття мови Паскаль.
 • Керуючі оператори мови Паскаль. Розгалужені алгоритми.
 • Керуючі оператори мови Паскаль. Циклічні алгоритми
 • Складені типи даних – масиви, записи.
 • Процедури і функції
 • Комп’ютерні мережі
 • Редактори текстів
 • Електронні таблиці
 • Глобальна мережа Інтернет
 • Засоби просування в Інтернеті
Рекомендована література: 
 1. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. Архітектура ПК. Операційні системи WINDOWS 98, MS DOS. Вступ в INTERNET. Львів, 2002 р. , 83 стор.
 2. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й., Сохан П. Л. Основи роботи в середовищі текстового редактора Microsoft Word. Лекції та завдання до лабораторних робіт, Львів, 1999 р. , 98 стор.
 3. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. Основи роботи в середрвищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000. Лекції та завдання до лабораторних робіт, Львів, 2001 р. , 116 стор.
 4. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. Основи програмування в середовищі Турбо-паскаль. Лекції та завдання до лабораторних робіт, Львів, 2001 р. , 161 стор.
 5. П.І.Каленюк, І.Клюйник, І.Кравець, Л.Гнатів, Л.Демків, І.Подун Основи програмування в середовищі С. Лекції та завдання до лабораторних робіт, Львів, 2007 р. , 98 стор.
 6. Коссак О., Юрчак І. Текстовий процесор Word. Львів, 2007. 178 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %, залік):тест
Мова навчання: 
українська