Інформатика

Код модуля: 
АСУ_6058_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 252 (кредитів ЄКТС — 7); аудиторні години — 112 (лекції — 48, практичні заняття — 16, лабораторні роботи — 48)
Лектори: 
к.т.н., доц. Шпак Зореслава Ярославівна
Результати навчання: 
  • знати апаратну структуру комп’ютера та його програмне забезпечення, форми внутрішнього збереження даних, алгоритми базових обчислювальних процесів, синтаксис та семантику мови програмування Турбо Паскаль;
  • уміти застосовувати набуті знання для формування алгоритму, програмування та реалізації базових задач в інтегрованому середовищі Turbo Pascal.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • знання шкільного курсу iнформатики
кореквізити:
  • модуль «Основи електронного документообігу»
Зміст навчального модуля: 
Апаратна структура комп’ютерів. Форми внутрішнього збереження числових та символьних даних. Основні класи програмного забезпечення комп’ютерів. Види обчислювальних процесів, блок-схеми. Мова програмування Турбо Паскаль 7.0: типи даних, вирази та операції, оператори. Складені типи: масиви, множини, стрінги, записи. Програмування процедур та функцій. Робота з файлами. Динамічне виділення пам’яті. Створення програмних модулів.
Рекомендована література: 
  1. Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов. — Санкт-Петербург: Издательский дом «Питер», 2007. — 448 с.
  2. Ковалюк Т.В. Основи програмування. — К.: Видавнича група BHV, 2005. — 384 с.
  3. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. — СПб.: Питер, 2006. — 544 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль знань та два контрольні заходи; семестровий контроль у формі письмового екзамену.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, англійська