Інформатика

Код модуля: 
ОМП_6019_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
доцент, к.ф.-м.н., Філь Богдан Миколайович
Результати навчання: 
 • знати: будову, принципи функціонування комп’ютера і види програмного забезпечення; етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера; основи теорії алгоритмів та синтаксис і семантику мови програмування Паскаль.
 • вміти: складати графічні схеми алгоритмів і програми мовою Паскаль; розв’язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Кореквізити:
 • Вища математика
Зміст навчального модуля: 
Будова комп’ютера. Операційні системи Windows. Файлова система на диску.
 • Поняття алгоритму. Основні поняття мови Паскаль.
 • Керуючі оператори мови Паскаль. Розгалужені алгоритми.
 • Керуючі оператори мови Паскаль. Циклічні алгоритми.
 • Складені типи даних.
 • Процедури і функції
 • Елементи обчислювальної математики.
Рекомендована література: 
 1. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. — М.: ИНФА-М, 1995, 1997.
 2. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. — М., 1996.
 3. Демків І., Каленюк П., Клюйник І., Кравець І., Петрович Р. Основи програмування в середовищі Турбо-Паскаль — Львів: Каменяр, 2003. — 202 с.: мал.
 4. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Turbo Pascal i Delphi. Практикум. — Львів, «Деол», 2000.
 5. Зуев Е.А. Программирование на языке Turbo Pascal 6.0, 7.0 — М.: 1993.
 6. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. — Харків: — 1995.
 7. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. — Львів: «Деол». 1998-2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %, залік): тест.
Мова навчання: 
українська