Інформатика

Код модуля: 
ОМП_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 84 (лекції — 48, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
доцент, к.ф.-м.н., Гнатів Любомир Богданович
Результати навчання: 
знати:
 • основи агоритмізації та її програмної реалізації на мові Паскаль;
 • табличний процесор Microsoft Excel 2003 (OpenOffice Calc 3.1)
 • систему управління базами даних Microsoft Access 2003 (OpenOffice Base 3.1).;
вміти:
 • будувати алгоритми розв’язку поставлених задач та задавати їх графічним способом (метод блок-схем);
 • реалізовувати побудовані алгоритми на мові програмування високого рівня (Паскаль).
 • використовувати можливості табличного процесору Microsoft Excel 2003 (OpenOffice Calc 3.1) та системи управління базами даних Microsoft Access 2003 (OpenOffice Base 3.1).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика
Зміст навчального модуля: 
 • Основи алгоритмізації, структура програми.
 • Лінійні та розгалужені алгоритми.
 • Цикли та масиви.
 • Чисельні алгоритми
 • Підпрограми та робота з файлами.
 • Стрічки, записи та множинні типи даних
 • табличний процесор Microsoft Excel 2003 (OpenOffice Calc 3.1)
 • система управління базами даних Microsoft Access 2003 (OpenOffice Base 3.1).
Рекомендована література: 
 1. Зуев Е.А. Программирование на языке Turbo Pascal 6.0, 7.0. — М. — «Техносфера», 1993.
 2. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Тurbo Pascal. — Харків, 1995.
 3. Демків І., Каленюк П., Клюйник І., Кравець І., Петрович Р. Основи програмування в середовищі Турбо-Паскаль. — Львів, 2001.
 4. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Turbo Pascal i Delphi. Практикум. — Львів, «Деол», 2000.
 5. Основи роботи в середовищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000. Лекції та завдання до лабораторних робіт. / М-во освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка»; Каленюк П. І., Демків І.І., Клюйник І .І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. — Львів: Каменяр, 2007. — 246 с.
 6. Эдвард Джонс, Дерек Саттон. Office 97. Библия пользователя, Диалектика, Киев, Москва, 1997 р.
 7. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Самовчитель. — Львів, СПД Глинський 2008. — 296 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, графо-розрахункові роботи.
 • Підсумковий контроль (80 %): екзамен.
Мова навчання: 
українська