Інформаційно-аналітична діяльність

Код модуля: 
СКІД_6038_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 (32 — лекцій, 32 — лабораторних), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. т. н., ст.викладач Березко О. Л.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
  • основні етапи побудови електронного архіву;
  • програмне забезпечення для побудови електронних архівів;
  • формати даних та протоколи обміну даними у електронних архівах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи інформаційних технологій.
Зміст навчального модуля: 
Технології аналізу показників цитованості наукових видань. Технології та засоби індексування електронних наукових видань. Рейтинги наукових видань. Технології формування профілю автора. Спеціалізовані пошуково-аналітичні системи та БД. Scopus. WoS. Google Scholar.
Рекомендована література: 
  1. Nicola De Bellis. Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics. The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland • Toronto • Plymouth, 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, активні та інтерактивні методи навчання
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 балів), усне опитування, презентації, контрольна робота.
  • Залік (60 балів).
Мова навчання: 
українська