Інформаційні технології відкритих систем

Код модуля: 
ІСМ_8008_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні — 48)
Лектори: 
д.т.н., проф. Камінський Роман Миколайович
Результати навчання: 
знати:
 • особливості фахової термінології;
 • принципи відкритості систем та вимоги щодо їх реалізації на практиці;призначення й основні функції профілів відкритих інформаційних систем;
 • основні принципи організації та побудови відкритих систем;
 • вимоги сімейства стандартів ISO 9000;
 • особливості функціонування корпоративних інформаційних систем відкритого типу;
 • методи захисту інформації у відкритих інформаційних системах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізит:
 • Дискретна математика,
 • Теорія баз даних та знань.
Кореквізити:
 • Прикладні інтелектуальні системи.
Зміст навчального модуля: 
Концепції відкритих систем. Основні положення, потенційні можливості і обмеження. Середовище відкритих систем. Існуючі моделі відкритих систем. Користувальницький інтерфейс. Обчислювальні машини, системи і мережі. Модель взаємодії відкритих систем. Профілі функціональних стандартів. Профіль взаємозв’язку відкритих систем. Основи концепції побудови і технології відкритих систем. Еталонна модель середовища відкритої системи. Побудова відкритих інформаційних систем. Технологічний цикл побудови відкритої системи. Захист інформації у відкритих інформаційних системах. Особливості захисту інформації.
Рекомендована література: 
 1. Гуляев Ю.В., и др. Открытые системы. Материалы к межотраслевой Программе «Развитие и применение открытых систем». 1995. — 54 с.
 2. Батоврин В.К., и др. Основы построения открытых систем. — М.: ИРЭ РАН. 1999. — 90 с.
 3. Олейников А.Я. та ін. Открытые системы — основное направление информационных технологий для построения информационной инфраструктуры. 1996. — 141 с.
 4. Козлов В.А. Открытые информационные системы. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 224 с.
 5. Пономаренко В.С. Проектування інформаційних систем. — Київ: ВЦ Академія. 2002. — 488 с.
 6. Климонтович Ю.Л. Введение в физику открытых систем // Соросовский образовательный журнал. 1996. — № 8. — С. 19 — 26.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, іспит): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Інтелектуальні комп’ютерні мережі та адміністрування інформаційних ресурсів