Інформаційні системи в менеджменті

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
д.е.н., проф. Георгіаді Н.Г.
Результати навчання: 
  • знати: теоретичні та організаційні основи здійснення інформаційного обслуговування управління підприємством; загальні властивості інформаційних систем різних видів; методи формування документів та звітів за допомогою систем документообігу; основи захисту інформаційних ресурсів в управлінській діяльності;
  • вміти: організувати ефективне функціонування інформаційних систем в управлінській діяльності підприємства; створювати та використовувати документи текстових, табличних, графічних середовищах систем документообігу; оцінювати рівень ефективності інформаційної системи підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Менеджмент
  • кореквізит: Менеджмент персоналу
Зміст навчального модуля: 
Корпоративна інформація та управління базами даних підприємства. Забезпечення роботи інформаційних систем в умовах розвитку підприємства. Інформаційні системи менеджменту підприємства. Системи підтримки прийняття рішень. Управління процесом розробки і впровадження інформаційних систем менеджменту підприємств. Мережні технології й системи розподіленої обробки інформації. Гіпертекстові технології та інновації в мережі Internet. Інтелектуальний аналіз даних. Захист інформаційних ресурсів в управлінській діяльності.
Рекомендована література: 
  1. Новак В.О. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник / Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П., Карпенко М.О. — К.: Каравела, 2010. — 536 с.
  2. Автоматизовані інформаційні системи і технології: навчальний посібник / В. Є. Юринець, Р. В. Юринець. — Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. — 697 с.
  3. Пістунов І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах: навчальний посібник / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. — К.: «Центр учбової літератури», 2013. — 234 с.
  4. Босак А.О., Шпак Н.О., Григор’єв О.Ю., Завербний А.С. Інформаційні системи в інноваційній діяльності: Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 232 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
  • підсумковий контроль (70%): тестування (60%), усна відповідь (10%)
Мова навчання: 
українська