Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Код модуля: 
ТПЕ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — (лекції — 40, сам. роб. — 50)
Лектори: 
к.е.н., ст..викл. Малиновський Ю.В., кафедра теоретичної та прикладної економіки
Результати навчання: 
  • знати про сутність автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем.Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мережеві, інформаційні. Тенденції в інформаційних системах.
  • вміти вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах інформаційного забезпечення в організації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Теорія монополій та антимонопольного регулювання
  • кореквізити: Конкуренція та конкурентоспроможність
Зміст навчального модуля: 
Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Концепції розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку інформаційних систем.Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Перехід від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі. Процеси організаційного планування інформаційних систем: основні етапи. Формування бізнес-шляхів розвитку організації для створення оптимальної архітектури інформаційної системи та оперативних планів. Системний підхід до планування менеджерських інформаційних систем. Управління інформаційними ресурсами та технологіями. Стратегічна та оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі. Позитивні та проблемні аспекти функціонування інформа¬ційних систем в організаціях. Інформація, рішення та управління. Системи підтримки прийняття рішень.
Рекомендована література: 
  1. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні поло¬ження, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню / І.С. Вовчак. — Тернопіль: Астон, 1998.
  2. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті / І.С. Вовчак. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001.
  3. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті : навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: КНЕУ, 2003. — 259 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
  • Модульний контроль ( 70%)
  • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська