Інформаційні системи і технології в організації

Код модуля: 
МПА-6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 год (кредитів ECTS — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні — 16, практичні — 16).
Лектори: 
кандидат економічних наук, доцент Ситник Й. С.
Результати навчання: 
 • знати: основи теорії інформаційних систем та технології в управлінні організацією та цифрових технологій обробки даних.
 • вміти: швидко й правильно оцінювати управлінські ситуації, приймати управлінські рішення на базі ресурсів інформаційних систем підприємств, локальних мереж та ресурсів Інтернет, розробляти техніко-економічні завдання щодо створення та перебудови інформаційних систем організацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • «Інформатика»,
 • «Менеджмент»,
 • «Маркетинг».
кореквізит:
 • «Економіка праці і соціально-трудові відносини»,
 • «Організація праці»,
 • «Нормування праці».
Зміст навчального модуля: 
Введення до інформаційних систем і технологій в організації (Інформаційне суспільство, загальні положення, особливості розвитку; Інформаційні технології, загальні поняття, тенденції розвитку; Інформаційні системи, понятійні аспекти); Формування середовища автоматизованих інформаційних систем (Принципи побудови управлінських інформаційних систем, їхня структура; Класифікація інформаційних систем); Розвиток інформаційних систем (Еволюція 1С; Напрями розвитку 1С; Проблеми впровадження 1С); Аспекти забезпечення функціонування інформаційних систем (Інформаційне забезпечення; Програмне забезпечення; Технічне забезпечення; Технологічне забезпечення; Організаційне забезпечення; Правове забезпечення; Математичне забезпечення; Лінгвістичне забезпечення); Системи підтримки прийняття рішень (Передумови виникнення систем підтримки прийняття рішень (СППР); Інтелектуальні системи як перспективне посилення систем підтримки прийняття рішень; Характеристики сучасних комп’ютерних СППР; Основні фактори, що обумовили розвиток СППР; Основні види СППР); Перспективи розвитку інтелектуальних систем (Визначення і структура системи штучного інтелекту (СШІ); Визначення експертних систем; Напрями застосування інтелектуальних систем; Властивості інтелектуальних систем, їх сильні і слабкі сторони.; Основні види інтелектуальних систем; Гібридні системи; Перспективи розвитку інтелектуальних систем); Загальні відомості про INTERNET (Загальне уявлення про INTERNET; Історія виникнення і розвитку INTERNET; Глобалізація INTERNET; Доменна система імен; Служби доступу INTERNET до віддалених файлів; Перспективні напрямки інтелектуалізації INTERNET); Застосування Internet-технологій у менеджменті (Розвиток інформаційних мереж в сучасних організаціях; Особливості Intranet; Екстранет; Ключові питання управління в Intranet/Extranet; Web-сайт підприємства в INTERNET); Управління розвитком 1С (Узагальнена концепція управління розвитком 1С; Системний підхід до створення інформаційної системи; Надійність та ефективність інформаційних систем); Безпека електронної інформації (Комерційна інформація; Стратегія і тактика захисту інформації від несанкціонованого доступу; Комп’ютерна злочинність; Вимоги до захисту інформації).
Рекомендована література: 
 1. Білик В.М. Костирко B.C. Інформаційні технології та системи: Навч. Посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 232 с.
 2. Новаківський 1.1., Горибик І.І. Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 196 с.
 3. Пономаренко В. С. Інформаційні системи в управлінні персоналом : навчальний посібник/ В. С. Пономаренко, І. В. Журавльова, І. Л. Латишева. — Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. — 336 с.; 5. Грянина Е. А. Секреты профессиональной работы с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8». Управление персоналом : учебное пособие / Е. А. Грянина, С. А. Харитонов. — М. : ООО «1С-Паблишинг», 2007. — 263 с. : ил.
 4. Информационные технологии в кадровом учете и управлении персоналом 2007. Аналитический обзор российского рынка автоматизированных систем управления персоналом. — М. : Tadviser, 2007. — 81 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (50 балів)
 • підсумковий контроль (50 балів)
Мова навчання: 
українська