Інформаційний менеджмент

Код модуля: 
СКІД_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторні — 64 год. (лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.), кредитів ЄКТС — 4.
Лектори: 
ст. викладач Думанський Нестор Остапович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні поняття та елементи баз даних,
 • види систем управління базами даних,
 • особливості проектування баз даних,
 • термінологію,
 • стійкі звороти та кліше.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Організація баз даних та знань,
 • Комп’ютерні інформаційні мережі,
 • Інформаційні технології (обчислювальна техніка та програмування).
Зміст навчального модуля: 

Початкові навички роботи. Робота з таблицями. Створення запитів баз даних. Використання форм. Формування запитів. Проектування макросів.

Рекомендована література: 
 1. Пелещишин А. М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі: Монографія / А. М. Пелещишин. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 260 с.
 2. Пелещишин А. М. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / А. М. Пелещишин, Ю. О. Сєров, О. Л. Березко, О. П. Пелещишин, О. Ю. Тимовчак-Максимець, О. В. Марковець; за заг. ред. А. М. Пелещишина. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 368 с.
 3. Росс В. С. Создание сайтов: HTML, CSS, PHP, MySQL. Учебное пособие, ч. 1 — МГДД(Ю)Т, М.:2010 — 107 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні роботи
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), лабораторні роботи.
 • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська