Інформаційно-вимірювальні обчислювальні системи

Код модуля: 
СКС_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 81 год., аудиторні години — 48 год, лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., кількість кредитів ЄКТС — 1,5
Лектори: 
к.т.н., доц. Кочан Роман Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати методи вимірювання фізичних величин, принципи функціонування всіх компонентів вимірювального каналу;
  • уміти розробляти вимірювальні канали інформаційно-вимірювальних систем згідно вимог користувача, розробляти комп’ютерне програмне забезпечення, яке керує процесом вимірювання, оцінювати точність результатів вимірювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: фізика та основи програмування
Зміст навчального модуля: 
програмні засоби проектування інформаційно-вимірювальних систем, основи метрології, вимірювання електричних та магнітних величин, вимірювання неелектричних величин, інформаційно-вимірювальні системи
Рекомендована література: 
  1. Цапенко М.П. Измерительные информационные системы: Структуры и алгоритмы, системотехническое проектирование.: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1985.
  2. Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Долгополов В.П., Грумінська Л.В. Метрологія та вимірювальна техніка. Навчальний посібник. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. — 252с.
  3. Дорожовець М.М. Опрацювання результатів вимірювань. — Львів: Видавництво НУЛП, 2008. — 868с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, залік): тестування (30%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Спеціалізовані комп’ютерні системи