Інформаційно-вимірювальні комплекси (Курсовий проект)

Код модуля: 
ІВТ_6133_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
д.т.н., професор Яцишин Святослав Петрович
Результати навчання: 
студент повинен закріпити основні засади з предмету Інформаційно-вимірювальні комплекси, а саме:
 • розраховувати обсяг вимірювальних даних, які виробляє ІВК залежно від властивостей об’єкту та вимог щодо точності визначення вимірювальних величин (у просторі та часі);
 • будувати структуру ІВК залежно від вимагань до властивостей об’єкту та інформаційних параметрів вимірювальних даних;
 • обґрунтовано вибирати складові модульних ІВК;
 • обґрунтовано вибирати інтерфейси для передачі вимірювальних даних в ІВК.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • Інформаційно-вимірювальні комплекси
Зміст навчального модуля: 
Вивчення основ децентралізованого і централізованого збирання вимірювальних даних із просторово розподіленими підсистемами; формування ІВК.
Рекомендована література: 
 1. М.Дорожовець, В.Мотало, Б.Стадник та ін. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник у 2-х т. Т.1. Основи метрології. — Львів.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. — 532 с.
 2. М.Дорожовець, В.Мотало, Б.Стадник та ін. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник у 2-х т. Т.2. Вимірювальна техніка. — Львів.: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. — 632 с.
 3. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Стадник Б.І. та ін. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: Підручник. /За ред. Є.С.Поліщука. — Львів.: Видавництво «Бескид Біт», 2008. — 618 с.
 4. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. посібник. — Львів: Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 624 с.
 5. Ратхор Т.С. Цифровые измерения. АЦП\ЦАП. — Москва: Техносфера, 2006, — 392 с.
 6. Коршунов А.М. Микропроцессорные системы ЭФУ. Иллюстрации к курсу лекций. — Москва: МИФИ. — 2008. — 39 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (60 % — пояснювальна записка 40% — захист роботи)
Мова навчання: 
українська, польська