Інформаційно-комунікаційні системи

Код модуля: 
БІТ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лаб. зан. — 16, пр. зан. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мельник Віктор Анатолійович
Результати навчання: 
  • знати стандарти, протоколи, архітектури та топології, а також основні апаратні та програмні засоби інформаційно-комунікаційних систем,
  • вміти проектувати інформаційно-комунікаційні системи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Комп’ютерні мережі.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Побудова, керування, модернізація, моніторинг та аналіз продуктивності, діагностика та розв`язання проблем сучасних інформаційно-комунікаційних систем. Основні концепції та термінологія комп’ютерних мереж; базові топології інформаційно-комунікаційних систем; основні групи мережних кабелів; основні апаратні засоби комп’ютерних мереж; основні види доступу; основні мережні архітектури; основні стандарти та протоколи інформаційно-комунікаційних систем; основні програмні засоби інформаційно-комунікаційних систем; мережні операційні системи; еталонна модель OSI; основи роботи ТСР/ІР; основи ІР- маршрутизації; якість обслуговування QoS; реалізація сучасних технологій маршрутизації і комутації в продуктах; технології передачі даних; способи проектування інформаційно-телекомунікаційних систем; етапи складання проектної документації.
Рекомендована література: 
  1. С. А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков. Сети и телекоммуникации. — Москва: издательский центр «Академия», 2007. — 352 с.
  2. James D. McCabe. Network Analysis, Architecture, and Design, Third Edition (The Morgan Kaufmann Series in Networking). Morgan Kaufmann, 2007, — 495 р.
  3. Priscilla Oppenheimer. Top-Down Network Design Second Edition. Cisco Press, 2004, — 600 p.
  4. Fayez Gebali. Analysis of Computer and Communication Networks. Springer, 2008, — 684 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): усне опитування під час практичних занять (20%), якість захисту лабораторних робіт (20%)
  • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): контрольна робота
Мова навчання: 
українська