Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки

Код модуля: 
ЗІ_6083_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
ст. викл., Тишик Іван Ярославович
Результати навчання: 
  • знати правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності, сутність та основні поняття інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки, основний зміст управління інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки, основні сфери одержуваної інформації, елементи інформаційно-аналітичної роботи, методологію і інструментарій інформаційно-аналітичної роботи.
  • вміти проводити дослідження різних типів інформації: інформації у вигляді даних, які формуються в результаті синтаксичної обробки аналізованих матеріалів; інформації у вигляді аналітичних даних, що слугує основою для формування аналітичної інформації; проводити висновки про наявність в поточних подіях ознак, співпадаючих з ознаками недобросовісної комерційної діяльності і пропозиції по діях керівництва організації в цих умовах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Основи інформаційної безпеки,
  • Правові основи охорони інформації з обмеженим доступом.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Вивчення інформаційно-аналітичної роботи в організації, що виконується для виявлення схем недобросовісної конкуренції, шахрайства, обману у сфері захисту інформаційних ресурсів для виключення попадання в ситуації некерованого ризику. Дослідження інструментів аналізу і синтезу для обробки інформації, що надходить з інших організацій. Вивчення процесу інформаційно-аналітичної роботи, в ході якого змінюється інформаційний зміст кінцевого продукту: етап збору і обробки відомостей і отримання інформації і види даних; етап оцінки даних і отримання інформації у вигляді аналітичних даних; етап оцінки аналітичних даних і виробітку пропозицій в управлінському рішенні. Вивчення основних проблем інформаційно-аналітичного забезпечення: створення інфраструктури інформаційно-аналітичного забезпечення і інформаційного обміну між суб’єктами інформаційної діяльності; інформаційні ресурси і порядок інформаційного обміну; правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності; методологія і інструментарій інформаційно-аналітичної роботи; підготовка фахівців в області інформаційно-аналітичної діяльності.
Рекомендована література: 
  1. Давыдов Н. Информационно-аналитическое обеспечение фирмы // Служба безопасности. — 2000. — № 3–4.
  2. Духов В. Экономическая разведка й безопасность бизнеса. — К.: НВФ «Студцентр», 1997.
  3. Єріна А.М., Захожай В.Б.. Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 212 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, іспит): тестування (40%)
Мова навчання: 
українська