Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

Код модуля: 
МІ_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС −4) аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні — 14)
Лектори: 
доц., к.і.н. Гулай В.В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: Знати
 • основні сучасні концепції інформаційно-аналітичної діяльності міжнародних відносинах;
 • методологію інформаційно-аналітичної діяльності;
 • конкретні методики та методи обробки інформаційних потоків та підготовки аналітичних матеріалів;
 • знати основи організації та функціонування інформаційно-аналітичних структур ;
 • роль і місце України в міжнародних інформаційних відносинах;
 • структурні, функціональні та аналітичні моделі міжнародних інформаційних відносин .
Вміти:
 • застосовувати набуті знання у практичній діяльності;
 • використання на практиці методики і методи обробки інформаційних потоків при підготовці аналітичних досліджень;
 • розробляти аналітичні моделі міжнародних відносин для дослідження міжнародних ситуацій;
 • здійснювати аналіз причин кризових ситуацій і визначати заход для їх подолання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: теорія та практика комунікації, міжнародні відносини та світова політика, аналіз зовнішньої політики .
 • кореквізит: міжнародні організації
Зміст навчального модуля: 
Основні положення та зміст інформаційно-аналітичної роботи в галузі міжнародних відносин. Методологія сучасного аналізу міжнародних відносин. Поняття та джерела аналітичної інформації. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичної діяльності. Інформаційно-аналітична робота в закордонних установах.
Рекомендована література: 
 1. Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко Є. А. та ін. — Київ: Наша культура і наука, 2003. — 614 с.
 2. Гондюл. В. П. Аналітика та прогнозування міжнародних відносин в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 50. Ч. І.- Київ, 2004. — С. 7-13.
 3. Макаренко Є. А. Трансформація зовнішньополітичної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 36. Ч. І. — Київ, 2002. — С. 3-13.
 4. Ребкало В. А., Валевська О. Л. Кальченко Ю. Г. Політична аналітика та прогнозування: Навчальний посібник. — Київ: УАДУ, 2002. — 60 с.
 5. Телешун С. О., Баронін А. С. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2001. — 112 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях,
 • Підсумковий контроль (70%, написання залікової контрольної роботи, підготовка індивідуального завдання).
Мова навчання: 
українська