Інформаційні технології у видавничо друкарській справі

Код модуля: 
АСУ_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 22,5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лаб. роб. — 32, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Фабрі Людвіг Павлович
Результати навчання: 
  • знати основи побудови інформаційних технологій їх напрямки застосування у ВДС;
  • уміти застосовувати набуті знання для здійснення Web — орієнтованих рішень і експлуатації засобів інформаційних технологій у ВДС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • електронне документування;
  • Web — дизайн.
Зміст навчального модуля: 
Принципи побудови комп’ютерних інформаційних технологій, методи взаємодії людини з комп’ютером, еволюція комп’ютерних інформаційних технологій, Web-орієнтовані системи, новітні веб-служби.
Рекомендована література: 
  1. Фабрі Л.П. Лексикон з комп’ютерних інформаційних технологій. — Львів: кафедра АСУ 2009, електронний конспект лекцій.
  2. Болушевский С., Баловсяк Н., Эффективный интернет. — СПБ.: Питер, 2009. — 304с.
  3. Симонович С., Мураховский В., Евсеев Г., Новые возможности интернета. Необходимый самоучитель. — СПБ.: Питер, 2008. — 480с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, самостійна робота Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська, англійська