Інформатика та комп’ютерна техніка

Код модуля: 
СКІД_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150, аудиторні години — 64 (лекції — 32 год., лабораторні роботи — 32 год.), кредитів ЄКТС — 5.
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент Ярка У. Б.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • розв’язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю;
 • ефективно користуватися персональним комп’ютером;
 • виконувати дії з об’єктами операційної системи;
 • використовувати текстові редактори для підготовки текстів та ділової документації;
 • використовувати стандартне програмне забезпечення (електронні таблиці, системи керування базами даних тощо) для розв’язування типових задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Дисципліна належить до групи фундаментальних дисциплін. Знання з інших предметів вузівського курсу не вимагаються.
Зміст навчального модуля: 
Поняття про інформацію, інформатику та сучасні інформаційні технології. Основні принципи функціонування комп’ютера. Будова персонального комп’ютера. Операційна система. Поняття про текстові редактори та їх призначення. Редагування та форматування текстів. Поняття про OLE-технологію. Поняття про електронні таблиці та їх призначення. Обчислення в електронних таблицях. Побудова та аналіз графіків, діаграм. Використання ЕТ як системи управління базою даних. Реляційна модель бази даних. Основні поняття реляційної бази даних. Характеристика СУБД. Поняття про інформаційно-логічне проектування бази даних. Електронні презентації.
Рекомендована література: 
 1. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р. Й. Архітектура ПК. Операційні системи WINDOWS 98, MS DOS. Вступ в INTERNET. Львів, 2002 р. , 83 с.
 2. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р. Й., Сохан П. Л. Основи роботи в середовищі текстового редактора Microsoft Word. Лекції та завдання до лабораторних робіт, Львів, 1999 р. , 98 с.
 3. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р. Й. Основи роботи в середрвищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000. Лекції та завдання до лабораторних робіт, Львів, 2001 р. , 116 с.
 4. Глинський Я. М. Практикум з інформатики. Навчальний посібник. Вид. 8-11. Львів, 2005-2008.
 5. Глинський Я. М., Ряжська В. А. Інтернет. Мережі, HTML і телекомунікації. Вид. Львів, 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 балів), усне опитування.
 • Контрольний захід (70 балів), екзамен (ПК +КЗ 100).
Мова навчання: 
українська