Інформаційні пристрої робототехнічних систем, частина 2

Код модуля: 
МАМ_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ.роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Таянов Сергій Анатолійович
Результати навчання: 
 • знати елементну базу і структуру сучасних систем числового програмного керування роботами і комплексами, принципи проектування автоматів керування та системного програмного забезпечення, методику вибору та розрахунку слідкуючого приводу маніпуляторів, ієрархічну структуру системи керування складними технологічними комплексами;
 • уміти правильно вибрати серед серійних систем програмного керування ті що придатні для керування певними промисловими роботами та комплексами, використовувати методику проектування систем ЧПК; розробляти алгоритми функціонування електронних вузлів систем керування, і виконувати на їх основі синтез електронних схем різних систем ЧПК — агрегатних, на основі ЕОМ, мікропроцесорних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 • Системи автоматизованого керування.
 • Пристрої електроніки та автоматики. І
 • нформаційні пристрої робототехнічних систем, частина 1.
кореквізити:
 • Проектування робототехнічних систем (частина 2).
Зміст навчального модуля: 
Класифікація систем керування роботами. Структура системи програмного керування ПР. Елементи систем керування. Елементна база пристрою керування. Тригери. JK- тригер універсальний. Регістри. Схеми порівняння (компаратори). Дешифратор. Синтез схеми перекладу двійкового коду в десятковий. Шифратор. Мультиплексори і демультиплексори. Лічильники. Двійковий лічильник. Двійковий реверсивний лічильник. Десятковий лічильник. Суматори. Схеми співпадіння. Генератори: одновібратори, мультивібратори. Аналого-цифрові перетворювачі. Цифро-аналогові перетворювачі. Структура сучасного мікропроцесора та мікроконтроллера. Основи проектування систем керування на мікропроцесорах та мікроконтроллерах.
Рекомендована література: 
 1. Iнформацiйнi та процесорнi пристрої роботiв i систем управлiння / Учб. посiбник В.О.Погрiбний. — Київ: УМКВО, 1990. — 136 с.
 2. В.О. Погрібний, І.В. Рожанківський., Ю.П. Юрченко Основи інформаційних процесів у роботизованому виробництві: / За ред. В.О. Погрібного. — Львів: Світ, 1995. — 304 с., іл..
 3. Стрепко І.Т., Тимченко О.В., Дурняк Б.В. Проектування систем керування на однокристальних мікро-ЕОМ. — К., Фенікс, 1998. — 286 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська, англійська