Інформаційне забезпечення видавничої діяльності

Код модуля: 
АСУ_6053_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 4.5); аудиторні години — 96 (лекції — 48, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Марцишин Роман Степанович
Результати навчання: 
  • знати основи організації інформаційного обігу підприємства, загальну класифікацію та засоби і методи розроблення інформаційних додатків, базові концепції управління бізнес-процесами та проблеми інтеграції інформаційних потоків,
  • уміти аналізувати та проектувати інформаційну інфраструктуру підприємства, зокрема видавництв та фірм, орієнтованих на видавничу діяльність.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Інформаційні технології у видавничо-друкарській справі (lp),
  • Комп’ютерні мережі (kn)
Зміст навчального модуля: 
Загальне уявлення про інформаційну систему. Основи організації інформаційного обігу підприємства. Інформаційний обіг та організація збереження електронних документів на підприємстві. Засоби та методи розроблення інформаційних додатків (Файл-серверні додатки. Клієнт-серверні додатки. Intranet додатки. Інформаційні додатки, що базуються на використанні «складів даних» (DataWarehousing)). Глобально розподілені інформаційні системи.
Рекомендована література: 
  1. В.Зима, А.Молдовян, Н.Молдовян. Безопасность глобальных сетевых технологий. — СПб.: БХВ-Петербург, 2000. — 320 с.
  2. Е. Мещеряков, А. Хомоненко.Публикация баз даних в Интернете. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001. — 560 с.: ил.
  3. Левин Джон Р., Бароди Кэрол. Секреты Internet. — К.: «Диалектика», 1995. — 480 с.
  4. http://www.citforum.ru , http://www.osp.ru.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт (20%), практичні заняття (10%), усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська, англійська