Імпедансна спектроскопія.

Код модуля: 
ІМПФ_6074_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг ¬— 216 год. (кредитів ЄКТС — 6 ); ауд謬тор¬ні заняття — 64
Лектори: 
докт. техн. наук професор Григорчак Іван Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати фізичну природу імпедансу для різних систем і процесів, теоретичні основи та методику і техніку імпедансних досліджень, основні структури імпедансних моделей, проблемні аспекти моделювання при стаціонарних і нестаціонерних процесах;;
  • уміти будувати імпедансні спектри для матеріалів різної природи та різноманітних фізи-чних та електрохімічних процесів, проводити моделювання за даними імпедансних дос-ліджень, визначати числові значення параметрів моделюючих електричних еквівалент-них схем, робити висновок про природу та механізми протікаючих процесів та реакцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: фізика, порошкові та композиційні матеріали, фізика твердого тіла;
  • кореквізит: фізика і технологія наноструктур, фізика конденсованого стану, пристрої молекулярної енергетики
Зміст навчального модуля: 
Електричні кола із зосередженими параметрами. Імпеданс і адмітанс. Методи і техніка експерименту. Основні структури імпедансних моделей. Імпедансна спектроскопія діелектричних матеріалів. Напівпровідники у змінному електричному полі. Імпедансна спектроскопія твердих електролітичних матеріалів. Фізико-хімічні основи електрохімічного імпедансу. Імпедансні спектри фарадеєвських процесів. Імпедансна спектроскопія ідеально поляризовуваного електроду. Імпедансний аналіз напівпровідникових структур. Нестаціонарний імпедансний аналіз
Рекомендована література: 
  1. Поклонский Н. А. Основы импедансной спектроскопии композитов : курс лекций / Н. А. Поклонский, Н. И. Горбачук .- Минск : Белорусский гос. ун-т, 2005 .- 129 с. : ил., табл.
  2. Стойнов З. Б., Графов Б. М., Савова-Стойнова Б., Елкин В. В. Электрохимический им-педанс. — Москва: Наука, 1991. — 336 с. : ил., табл.
  3. Григорчак І. І., Понеділок Г. В. Лабораторний практикум. Методичні вказівки до вико-нання лабораторних робіт з дисципліни «Імпедансна спектроскопія» для студентів денної та дистанційної форм навчання напрямку підготовки 0702 «Прикладна фізика». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 40с.
Форми та методи навчання: 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота,
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20 %): опитування на лабораторних і практичних заняттях, захист звітів;
  • підсумковий контроль (80%): іспит.
Мова навчання: 
українська