Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів

Код модуля: 
АТХП_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4). аудиторні години — 32 (лекції — 90, лабораторні роботи — 16, практичні заняття — 16
Лектори: 
доцент, к.т.н. Крих Ганна Бориславівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти аналітичні методи побудови математичних моделей ТО; методи ідентифі-кації ТО за їх частотними, імпульсними та перехідними характеристиками; методи ідентифікації в реальному часі;
 • вміти застосовувати аналітичні та експериментальні методи для побудови математичних моделей ТО; застосовувати пакети прикладних програм для ідентифікації ТО.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Основи автоматики та автоматизації,
 • Числові методи та моделювання на ЕОМ,
 • Теорія автоматичного керування
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття, означення, особливості моделювання та ідентифікації технологіч-них об’єктів (ТО). Класифікація методів ідентифікації. Структурна схема ідентифіка-ції. Загальні принципи побудови аналітичних моделей ТО. Методи спрощення моде-лей. Типові моделі ТО в хімічних та теплових процесах. Моделі ідеального перемі-шування, ідеального витиснення. Комірчаста та дифузійна моделі. Перевірка мате-матичних моделей на адекватність за допомогою статистичних критеріїв. Експериментальні методи ідентифікації об'єктів. Активні методи побудови статичних моделей ТО. Побудова статичних моделей ТО у вигляді полінома. Побудова статичних моделей одно- та багатовимірних ТО за методом найменших квадратів. Пасивні методи дослідження статичних моделей ТО. Лінійні та нелінійні рівняння регресії. Експериментальні активні методи побудови динамічних моделей ТО. Методи ідентифікації ТО за перехідними характеристиками. Експериментальне визначення частотних характеристик ТО. Знаходження функції передачі ТО у вигляді розкладу Боде. Пасивні методи дослідження динамічних математичних моделей. Ідентифікація ТО за допомогою кореляційного та спектрального аналізу. Алгебраїчний та частотний метод оцінки імпульсної перехідної функції з рівняння Вінера-Хопфа. Ітераційні методи ідентифікації ТО. Методи ідентифікації ТО в замкнутій САР з використанням параметричних та алгоритмічних дій. Застосування ПЕОМ для ідентифікації ТО. Інтерактивне програмне забезпечення для ідентифікації ТО.
Рекомендована література: 
 1. Современные методы идентификации систем./ П. Эйкофф, А. Ванечек, Е. Савара-ги. — М.:Мир, 1983. — 440 с.
 2. Льюнг Леннарт. Идентификация систем. Теория для пользователя. — М.: Наука, 1991. — 432 с.
 3. Остапенко Ю.А. Ідентифікація та моде-лювання технологічних об’єктів керування: Підручник. — К.:Задруга, 1999. — 424 с.
 4. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов химических производств. — М.: Высшая школа, 1991. — 399с. Лазарев Ю. Моделиро-вание процессов и систем в МАТLАВ. Учебный курс. — СПб.:Питер;Киев:Издательская группа BHV, 2005. — 512 c.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, ро-зрахунково-графічна робота
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська