Глобальна економіка

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4,0):
 • денна форма навчання: аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
 • заочна форма навчання: аудиторні години — 20 (лекції — 12, практ. — 8)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Литвин І.В.
 • д.е.н., доц. Пирог О.В.
Результати навчання: 
знати:
 • закономірності та сучасні тенденції глобалізації;
 • цивілізаційну парадигму глобального економічного розвитку;
 • передумови та фактори становлення глобальної економіки;
 • конкурентні механізми функціонування глобального ринку;
 • процеси глобальної корпоратизації та регіоналізації бізнесу;
 • природу глобального економічного циклу;
 • принципи глобальної інституціоналізації економічного розвитку;
 • глобальні імперативи науково-технологічного прогресу; соціальні виміри економічної глобалізації;
 • стратегії стійкого розвитку країн в умовах глобалізації;
 • шляхи й моделі інтеграції України в глобальний економічний простір;
уміти:
 • аналізувати диспозиції та глибину взаємодії суб’єктів глобальної економіки;
 • оцінювати секторально-галузеву та регіонально-країнову структуру глобальної економіки;
 • досліджувати кон’юнктуру глобальних ринків товарів, послуг, інвестицій, праці;
 • прогнозувати напрями глобальної модифікації ринкових конкурентних механізмів;
 • здійснювати моніторинг ділової активності на різних фазах глобального економічного циклу;
 • адаптувати менеджмент до крос-культурного середовища економічної діяльності;
 • розробляти стратегії діяльності корпорацій на глобальних ринках;
 • застосовувати сучасні техніки міжнародного консалтингу для виявлення та розв’язання ключових бізнес-проблем;
 • розробляти методики ефективних бізнес-комунікацій у глобальній регулятивній системі;
 • ідентифікувати фактори та моделі глобального корпоративного лідерства;
 • організовувати розроблення й контролювання виконання глобальних бізнес-проектів;
 • обґрунтовувати напрями інноваційного розвитку України і глобальному конкурентному середовищі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • макроекономіка,
 • міжнародна економіка,
 • менеджмент
кореквізит:
 • міжнародний фінансовий менеджмент,
 • міжнародна венчурна діяльність
Зміст навчального модуля: 
Економічна природа глобальних трансформацій. Становлення глобальної економіки. Регулятивні інститути глобальної економіки. Політекономія глобального економічного циклу. Механізми функціонування глобальних ринків. Конкурентне лідерство глобальних корпорацій. Процеси регіоналізації в глобальній економіці. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку. Людський ресурс глобальної економіки. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. Глобальний контекст розвитку української економіки.
Рекомендована література: 
 1. Глобальна економіка: підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. — К.: Знання, 2007. — 404 с.
 2. Глобальна економіка: навч. посібник / П.П. Мазурок [та ін.]; заг. ред. Б.М. Одягайло; М-во освіти і науки України. — Львів: Магнолія-2006, 2009. — 206 с.
 3. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін: навч. посіб. / Н.І. Гражеська. — К.: Знання, 2008. — 431 с.
 4. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. / Т.В. Кальченко; ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К.: КНЕУ, 2009. — 364 с.
 5. Мазурок П.П. Глобальна економіка: навч. посіб. / П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонец. — Львів: «Магнолія 2006», 2011. — 208 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): виконання індивідуального завдання, опитування
 • підсумковий контроль (80%): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська