Хіммотологія

Код модуля: 
ХТНГ_6018_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторні години — 96; в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 6
Лектори: 
доц. Мацяк О.М.
Результати навчання: 
  • знання взаємозв’язку між хімічним складом палив і мастильних матеріалів і їх якістю,
  • вміння науково обґрунтувати вимоги до якості палив і мастильних матеріалів для техніки, що виробляється і перспективної,
  • розробити найефективніші шляхи економії палив і мастильних матеріалів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • хімія нафти і газу,
  • технологія первинної переробки нафти та газу,
  • хімічна технологія вторинних процесів переробки нафти та вуглеводневих газів,
  • фізико-хімічні основи технології виробництва мастильних матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Класифікація теплових двигунів. Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості палив. Палива для двигунів з примусовим запалюванням. Палива для дизельних двигунів. Палива для повітряно-реактивних двигунів, для газотурбінних і котельних установок. Експлуатаційні властивості олив. Моторні, трансмісійні, індустріальні оливи. Особливості будови і властивості мастил. Антифрикційні, захисні і ущільнюючі мастила. Основні закономірності компаундування палив і олив.
Рекомендована література: 
  1. Гуреев А.А., Фукс И.Г., Лешхи Б.Л. Химмотология. — М.: Химия. — 1986. 368 с.
  2. Гайванович В.І., Топільницький П.І. і інші. Хіммотологія бензинів. — Львів В-во НУ «Львівська політехніка». — 2000.
  3. Бойченко С.В., Іванов С.В., Бурлака В.Г. Моторые топлива и масла для современной техники. К. НАУ — 2005, 216 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (20%)— звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів