Хімія води та мікробіологія

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кылькысть — 105 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год., 3,5 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Савчук Л. В.
Результати навчання: 
Одержання студентами знань про формування і основні характеристики складу природних і стічних вод, ознайомлення з теоретичними основами хімічних, фізичних та фізико-хімічних методів водопідготовлення та очищення води різної якості, біоценозом води та його впливом на процеси очищення природних і стічних вод.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Хімія,
  • Фізика.
Зміст навчального модуля: 
Вода та її роль в житті на Землі. Використання води в побуті та промисловості. Природні та стічні води — багатокомпонентні системи. Методи водопідговлення. Прояснення природних і стічних вод від грубодисперсних завислих речовин. Прояснення природних і стічних вод фільтруванням. Флотація. Коагуляційне очищення природних і стічних вод. Дезодорація і знезараження води. Адсорбційне очищення природних і стічних вод. Методи зм’якшення води. Опріснення і знесолення води. Кондиціювання якості води. Морфологічні характеристики основних груп мікроорганізмів, вплив різних чинників на їх життєдіяльність. Біохімічні методи очищення води.
Рекомендована література: 
  1. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води. — К.: Вища школа, 2005. — 671 с.
  2. Запольський А. К., Мішкова-Клименко Н. А., Астрелін І.М., Брик М. Т., Князьков Т. В. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. — К.: Лібра, 2000. — 552 с.
  3. Кульский Л. А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. — К.: Наук. думка, 1982. — 564 с.
  4. Возная Н. Ф. Химия воды и микробиология. — М.: Высшая школа, 1979. — 340 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття — 15 балів, РГР 15 балів.
Мова навчання: 
українська