Хімія, технологія та застосування харчових добавок

Код модуля: 
ОХ_6013_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 165; аудиторні години — 80, в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 32 год., кількість кредитів ЄКТС — 5,5
Лектори: 
доц. Панченко Ю.В.
Результати навчання: 
створення у студентів розуміння загальних принципів виробництва харчових добавок та їх використання у харчових та косметичних технологіях
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Органічна хімія, Хімія органічних природних сполук, Хімія продовольчої сировини та продуктів харчування
Зміст навчального модуля: 
існуючі типи та класифікація харчових добавок, основні цілі введення їх у продукти харчування та косметичні засоби, умови забезпечення безпеки використання харчових добавок, деякі технології їх виробництва, загальні підходи до вибору та застосування харчових добавок
Рекомендована література: 
  1. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. — М.: Колос, Колос-Пресс, 2002. — 256 с.
  2. Панченко Ю.В., Васильєв В.П., Воронов С.А. Хімія, технологія та застосування харчових добавок, ч. 1: Конспект лекцій для студентів базового напряму 0916 «Хімічна технологія та інженерія». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 92 с.
  3. Нечаев А.П., Кочеткова А.А. Пищевые и биологически активные добавки, ароматизаторы и технологические вспомагательные средства. Учебное пособие. СПб: ГИОРД, 2007. — 248 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів