Хімія та біотехнологія вина

Код модуля: 
ТОП_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210; аудиторні години — 96; в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 7
Лектори: 
доц. Дзіняк Б.О.
Результати навчання: 
підготовка фахівця, який би творчо поєднував та впроваджував у виробництво на сучасному рівні одержанні знання, забезпечуючи при цьому випуск високоякісної продукції з гарантованих ступенем безпеки для людини, з мінімальними витратами сировини та енергетичних ресурсів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
біохімія, теоретичні основи харчових технологій, харчові технології
Зміст навчального модуля: 
Склад і властивості виноградних вин. Виноград як сировина для виноробства. Виробничі приміщення і технологічне обладнання виноробних заводів. Наукові основи технології вин: переробка винограду, обробка мезги та сусла, спиртове бродіння виноградного сусла, витримка виноматеріалів, освітлення та стабілізація вин, забезпечення кондиційності вин. Хвороби, вади та недоліки вина. Розлив вина у пляшки.
Рекомендована література: 
  1. Валуйко Г.Г., Домарецький В.А., Загоруйко В.О. Технологія вина. — К.: Центр навчальної літератури, 2003.-592с.
  2. Шольц-Куліков Є.П., Русаков В.О., Домарецький В.А., Фуркевич В.О. Вступ до харчової технології та інженерії (виноробство)/ За ред. Є.П. Шольца-Кулікова.-К.: УДУХТ, 2000.-92 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська