Хімія природних біологічно активних сполук

Код модуля: 
ТБСФБ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Стадницька Н.Є.
Результати навчання: 
знання різноманітних природних біологічно активних сполук, їх класифікацій, хімічних властивостей, способів вилучення з природних джерел, методів визначення та аналізу, впливу на організм людини та сфери їх використання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
органічна хімія, аналітична хімія
Зміст навчального модуля: 
Основні класи природних біологічно активних сполук. Вплив біологічно активних речовин на організм людини. Первинні і вторинні метаболіти, мінеральні речовини. Класифікація, хімічна структура та властивості, методи виявлення та кількісного визначення в рослинній сировині, сфери використання вуглеводів, жирних олій, вітамінів, терпеноїдів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, фенольних сполук та їх глікозидів, кумаринів, флавоноїдів, дубильних речовин.
Рекомендована література: 
  1. Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук. навч. посібник.- Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2005.-560 с.
  2. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения. Фармакогнозия: учебное пособие /под ред. Яковлева Г.П.- СПб.: СпецЛит, 2006.- 845 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська